fbpx

„WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ” ALE CZY NA PEWNO?

„WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ” ALE CZY NA PEWNO?

Do 4 kwietnia 2024r. trwają konsultacje projektu otwartego konkursu ofert w zakresie „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w mieście Żary – z lokalizacją w dzielnicy Zatorze” ogłoszone przez Urząd Miasta Żary.

Konsultacje dotyczą prowadzenia Świetlicy środowiskowej na Zatorzu w miejsce Świetlicy „5”.

Żarskie Organizacje pozarządowe mają możliwość wypowiedzenia się w tej ważnej sprawie!!!

Prosimy żarskich Radnych oraz Kandydatów na Radnych, którzy są zaangażowani w działalność organizacji pożytku publicznego o pochylenie się nad sprawą Świetlicy środowiskowej na Zatorzu!!!

Link do projektu Zarządzenia oraz projektu otwartego konkursu ofert https://bip.zary.pl/570/5896/Prowadzenie_placowki_wsparcia_dziennego_w_miescie_Zary__E2_80_93_z_lokalizacja__w_dzielnicy_Zatorze/

Stowarzyszenie PRO MENTOR przygotowało następujące propozycje zmian do projektu Zarządzenia i projektu otwartego konkursu ofert:

§ 3. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 planuje się przeznaczyć w roku 2024 środki publiczne w wysokości 75.000,00 zł   (…)

(Urząd Miasta Żary zaplanował na realizację zadania kwotę 30.000,00 zł)

II. pkt. 1 W 2024 roku planuje przeznaczyć na realizację powyższego zadania środki finansowe w wysokości 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

(Urząd Miasta Żary zaplanował na realizację zadania kwotę 30.000,00 zł)

II. pkt. 3 Podmiot występujący z wnioskiem o przyznanie dotacji zobowiązany jest do posiadania finansowego wkładu własnego w wysokości 2% wartości całości zadania, na które składa ofertę.

(Urząd Miasta Żary wymaga od organizacji pozarządowych wniesienia finansowego wkładu własnego w wysokości 5% wartości całości zadania, na które organizacja składa ofertę)

II. pkt. 4 Podmiot występujący z wnioskiem o przyznanie dotacji zobowiązany jest do wniesienia wkładu osobowego (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) i/lub wkładu rzeczowego w wysokości 3% wartości całości zadania, na które składa ofertę.

(Urząd Miasta Żary nie uwzględnia wartości pracy społecznej Wolontariuszy czy wkładu rzeczowego)

IV. pkt. 2 Realizator zadania zobowiązany jest do dysponowania lokalem (wynajętym, wydzierżawionym, użyczonym, własnym itp.)  w lokalizacji na terenie dzielnicy „Zatorze”, w którym będzie prowadzona placówka wsparcia dziennego.

(Urząd Miasta Żary wymaga posiadania przez organizację pozarządową lokalu we wskazanej lokalizacji)

V. pkt. 9. d) Organizacja pozarządowa w ciągu 30 dni od podpisania z Urzędem Miasta Żary umowy na prowadzenie placówki wsparcia dziennego przedstawi pozytywną opinię Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz pozytywną opinię Komendanta Państwowej Straży Pożarowej, wydawanymi w formie decyzji administracyjne , w zakresie spełniania wymagań lokalowych zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 821); Rozdział 3. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka; Art. 18b [Wymagania lokalowe].

(Urząd Miasta Żary wymaga od organizacji pozarządowej dokumentów, które nie wynikają z ww. Ustawy)

Stowarzyszenie PRO MENTOR Druk konsultacji złoży 3 kwietnia 2024r. w wersji papierowej i elektronicznej 😊

Urząd Miasta Żary na realizację Zadania publicznego zaplanował kwotę 30.000,00 zł  (w okresie 06.05.2024 – 31.12.2024), co stanowi 3.750,00 zł/ na 1 miesiąc.

Szacowane przez nasze Stowarzyszenie koszty prowadzenia placówki wsparcia dziennego
w okresie 06.05.2024 – 31.12.2024 wyniosą 73.207,00 zł, co stanowi 9.150,87 zł/ 1 miesiąc, obejmują:

I. Zapewnienie pomieszczeń (sala o powierzchni minimum 34m2 – 1,5-2m2/osoba; zaplecze kuchenne, szatnia, ubikacje, a także pomieszczenia i budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) do prowadzenia świetlicy środowiskowej dla 20 dzieci, w tym: koszty wynajmu/ dzierżawy/ użyczenia/ użytkowania własnego lokalu, wody, ścieków, śmieci, ogrzewania, energii elektrycznej, gazu – 24.000,00

II. Zapewnienie kadry, w tym: pedagogów, psychologów, specjalistów, terapeutów – 22.500,00 – celem realizowania działań:

  1. profilaktyczno – terapeutyczne, polegające na prowadzeniu zajęć o charakterze terapeutycznym z wykorzystaniem technik terapeutycznych takich m. in. Jak: gry i zabawy psychologiczne, ćwiczenia relaksacyjne, etc.;
  2. edukacyjne, polegające na pomocy w odrabianiu lekcji, przygotowaniu do samodzielnej pracy umysłowej oraz organizowaniu zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia;
  3. korekcyjno – kompensacyjne, poprzez prowadzenie zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (dyslektyków, dysgrafików i dysortografików);
  4. wyrównawcze – m. in. poprzez kształcenie nawyku dbania o pomieszczenia i sprzęty w świetlicy, odpowiedzialności, szanowania innych, nabywania ważnych umiejętności społecznych (komunikowania się rozwiązywania konfliktów), itp.

III. Koszt usługi sprzątania oraz środków i materiałów czystości, higienicznych, do dezynfekcji –  4.500,00

IV. Koszt materiałów dydaktycznych, materiałów i artykułów biurowych i innych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczo – terapeutycznych – 4.000,00

V. Koszt abonamentu telekomunikacyjnego, Internetu i telewizyjno-radiowego – 960,00

VI. Koszt wyżywienia dzieci – 4.500,00

VII. Koszt dot. wycieczek i imprez okolicznościowych (Opłaty wstępu, bilety, drobne upominki, dyplomy i inne – 4.000,00

VIII. Ubezpieczenie OC kadry, Badań lekarskich, Orzeczeń sanitarno-epidemiologicznych oraz NNW Podopiecznych świetlicy – 2.000,00

IX. Wynagrodzenie Kierownika placówki – 6.000,00

– 2.147,00 zł DOTACJA, 3.853,00 zł WKŁAD FINANSOWY ORGANIZACJI (do wyliczenia przyjęto 5% wkładu własnego finansowego od wartości całości zadania)

X. Wynagrodzenie Księgowej – 3.600,00

XI. Zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania (m.in. papier ksero, toner, art., piśmiennicze itd.) – 1.000,00

Urząd Miasta Żary w konkursie z dnia 05.12.2023, Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary nr WA.0050.266.2023 na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w roku 2024 przeznaczył kwotę 190.000,00 zł, z czego Komisja konkursowa przyznała:

– Fundacji Pomocy Dzieciom SI-gma – 35.843,00 zł

– Towarzystwu Przyjaciół Dzieci – 88.705,00  (w konsultowanym zarządzeniu podano kwotę 31.500,00 zł)

– STOWARZYSZENIU „PRZESTRZEŃ ROZWOJU OSOBISTEGO MENTOR” – 49.390,00 zł

STOWARZYSZENIE „PRZESTRZEŃ ROZWOJU OSOBISTEGO MENTOR” rozwiązało z Urzędem Miasta Żary za porozumieniem stron umowę na prowadzenie placówki wsparcia dziennego mieszczącej się przy ul. Okrzei 35 w Żarach i rozliczyło kwotę dotacji dot. prowadzenia placówki wsparcia dziennego tj. Świetlicy środowiskowej „5” w okresie 08.01.2024 – 31.01.2024. Urząd Miasta Żary pokrył koszty jej prowadzenia w wysokości 5.693,50 zł, a wkład własny finansowy Stowarzyszenia wyniósł 2.357,95 zł.

W związku z powyższym 190.000,00 – (35.843,00 + 88.705,00 + 5.693,50) = 59.758,50

Kwota niewykorzystana w ramach konkursu nr WA.0050.266.2023 z dnia 05.12.2023 na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w roku 2024  wynosi 59.758,50 zł.