fbpx

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

 

Stowarzyszenie Przestrzeń Rozwoju Osobistego MENTOR ma obowiązek chronić udostępnione lub powierzone jej dane osobowe. Otrzymane dane przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi
w Rzeczpospolitej Polskiej. Informujemy, że priorytetem dla nas jest aby wszelkie dane były chronione przed utratą, ujawnieniem, dostępem osób trzecich lub niewłaściwym wykorzystaniem. Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia dla jakich celów przetwarzamy dane osobowe, komu możemy je udostępniać, powierzać lub przekazywać oraz jakie prawa
z związku z tym przysługują.

Administratorem podanych danych osobowych jest Stowarzyszenie Przestrzeń Rozwoju Osobistego MENTOR, ul. Sarnia 17, 68-200 Żary, tel. +48 604 883 068, e-mail: info@pro-mentor.pl. W związku z zainteresowaniem usługami świadczonymi przez lub za pośrednictwem Administratora, Administrator decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 4 maja 2016 r.; dalej: „RODO”).

Administrator informuje, że:

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na kontakt ze strony Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust 1 lit. a RODO), w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczonych usług (podstawa prawna z art. 6 ust 1 lit. b RODO), wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących działalność Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń, wewnętrznych celów administracyjnych oraz w celach marketingowych dotyczących usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż w okresie wykonywania ww. umowy lub realizacji innych celów, określonych powyżej, a po tym czasie mogą być przetwarzane aż do upływu terminu przedawniania ewentualnych roszczeń, chyba że z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynikać będzie obowiązek dłuższego przetwarzania tych danych. Jeżeli podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania; zgodę może Pani/Pan wycofać w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby skorzystać z usług.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, kancelariom prawnym, biurom rachunkowym, a także innym podmiotom i organom, jeżeli są uprawnione do ich pozyskiwania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
 6. Na zasadach określonych w RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Ponadto, na zasadach określonych w RODO, w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych, może zostać w przyszłości ponowiony i zaktualizowany w odniesieniu do konkretnej usługi, z której dana osoba zamierza skorzystać; dotyczy to w szczególności usług dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych udostępnianych drogą elektroniczną za pośrednictwem fanpage na portalu Facebook 

Administratorem danych osobowych na portalu społecznościowym Facebook jest Facebook Ireland Ltd, z siedzibą w: 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych określają zasady dotyczące danych zawarte w Regulaminie Facebooka. Administrator fanpage– jest jednocześnie współadministratorem danych osobowych, który jest zobowiązany – obok Facebook Ireland – do ochrony Twoich danych osobowych. Poniższa klauzula informacyjna określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie PRO MENTOR za pośrednictwem fanpage na Facebook.

 1. Administratorem danych osobowych jest  Stowarzyszenie PRO MENTOR z siedzibą: Żary 68-200, ul. Sarnia 17.
 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: info@pro-mentor.pl

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 

 1. Fanpage na portalu Facebook pod nazwą promentor.zary zawiera adresy skrzynek mailowych, numer telefonu kontaktowego, umożliwia komentowanie i reagowanie na posty oraz kontaktowanie się za pośrednictwem aplikacji Messenger.

Kontaktując się z administratorem danych za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych (adres e-mail, numer telefonu oraz dobrowolnie podanych danych we wiadomości) w celu udzielenia informacji, w sprawie których się kontaktujesz.

Komentując lub reagując na post zamieszczony na fanpage, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyświetlonych na portalu (w szczególności imienia i nazwiska/ nazwy użytkownika oraz zdjęcia profilowego i ew. danych zawartych w komentarzu) w celu przekazania nam swojej opinii.

Kontaktując się z administratorem danych za pośrednictwem aplikacji Messenger zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych (imienia i nazwiska lub innej nazwy użytkownika, zdjęcia profilowego oraz ewentualnych danych podanych we wiadomości) w celu udzielenia informacji, w sprawie których się kontaktujesz.

W celu gromadzenia danych statystycznych portal Facebook stosuje pliki cookies. Odwiedzenie naszego fanpage oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Państwa urządzeniu. Przejdź do polityki cookies.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora. Prawnie uzasadnionym interesem jest: udzielanie odpowiedzi na wiadomości, dostarczanie informacji, analiza danych statystycznych związanych z korzystaniem przez użytkowników z fanpage na portalu Facebook.

 1. Pani / Pana dane osobowe są przekazywane spółkom z grupy operatora obsługującego portal Facebook, zgodnie z Regulaminem Facebooka, który akceptujesz korzystając z portalu.

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej.

 1. Przez wzgląd na powiązanie Facebook Ireland Ltd. z innymi spółkami obsługującymi użytkowników portalu Facebook, w tym Facebook Inc. Twoje dane będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Przekazanie danych do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji jest równoznaczne z ich zobowiązaniem do właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Facebook.
 2. Pani / Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3. 

Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB.

 1. Administrator danych nie profiluje danych osobowych osób odwiedzających jego fanpage. 

  Dane osobowe podlegają profilowaniu przez Facebook Ireland Ltd. w celu wyświetlania sprofilowanych reklam na portalu Facebook. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Facebook.

 2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:
  a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (stosownie do art. 15 RODO),
  b)    sprostowania danych, w sytuacji, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne (stosownie do art. 16 RODO),
  c)    usunięcia danych osobowych (stosownie do art. 17 RODO),
  d)    ograniczenia przetwarzania danych (stosownie do art. 18 RODO),
  e)    przenoszenia danych (stosownie do art. 20 RODO),
  f)    wniesienia sprzeciwu (stosownie do art. 21 RODO),
  g)    cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych (stosownie do art. 7 ust. 3 RODO), z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 4. Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych.